Loading...

Utvikling i et fellesskap

Phoenix Haga kan sees som et miniatyrsamfunn, der de som er til behandling hos oss – beboerne – har arbeid, bolig, venner og klare regler for hva som er akseptabel og ikke akseptabel adferd. I konsentrert form finner en mange av de utfordringene som livet har å by på, og forholdene er lagt til rette for at den enkelte beboer gradvis utvikler seg til å mestre disse utfordringene.

"Ved hjelp av fellesskapet av likestilte og de ansatte får alle mulighet for å oppleve positiv forandring hos seg selv."

Vi tror at den beste hjelpen vi kan gi er hjelp til selvhjelp. Beboerne utgjør som gruppe et fellesskap av likestilte som lever sammen for å hjelpe seg selv og andre. Vårt utgangspunkt er at alle har mange positive ressurser som de kan bidra med i fellesskapet. I begynnelsen kan disse ressursene være godt skjult både for den enkelte og andre, men i den praktiske hverdagen på Haga er mulighetene mange for å bli bedre kjent med sine styrker så vel som sine svakheter. Mange hjelpemidler står til rådighet for den enkelte i arbeidet med å bygge fundamentet for et bedre liv.

Våre verdier

Våre verdier baserer seg på de grunnleggende verdiene i et Terapeutisk samfunn.

Dette er åpenhet og ærlighet. Likeverd mellom alle deltagerne uavhengig av rolle/funksjon, kjønn, religiøst eller politisk ståsted. Ansvarlig omsorg for hverandre og miljøet vi lever i.At alle mennesker som kommer til Phoenix Haga skal føle seg trygge og inkludert. Alle skal få muligheten til å oppleve en tilhørighet.

Vi har fellesskapet som verdi og vet at det å være en del av et fellesskap er en helbredende faktor i seg selv. I tillegg til disse verdiene er vi også opptatt av at de som kommer til oss skal få den tiden de trenger for å kunne etablere et rusfritt liv.

Tilhørlighet
Vennskap
Respekt
Omsorg
Likeverd
Trygghet
Fellesskap

Mål og verdigrunnlag

Målet til Phoenix Haga er å hjelpe rusavhengige til et fullverdig liv uten bruk av rusmidler. Det er å gi adekvat og profesjonell behandling på et høyt faglig nivå og bidra til at alle områder i en rusavhengigs liv får fokus og at den rusavhengige får relevant hjelp i forhold til dette.

Verdigrunnlaget vårt baserer seg på at ethvert individ er et fullverdig medlem av samfunnet og har rett og mulighet til å delta på lik linje med andre. Dette uavhengig av historie, forutsetninger, kompetanse, evner og ferdigheter.

I dypeste forstand betyr dette at vi har en respekt for individet gjennom at vi tror fullt og helt på at alle kan evne å være medlemmer av et samfunn. Alle kan lære det og vi kan forvente det.

Hva sier folk om oss?

"Det viktigste som hendte meg på Haga, var at det ble tent en gnist i meg som sa at livet var verdt å leve."

Gunnar | 34 år
Hva sier folk om oss?

"Det viktigste for meg var arbeidsoppgavene og ansvaret som ga meg økt selvfølelse og selvtillit, slik at jeg kunne stå på egne ben som nykter"

Jeanette | 29 år
Hva sier folk om oss?

“Jeg er jo glad i folk, kunne liksom ikke bare dra. Jeg har egentlig aldri hatt noen familie, venner har alltid vært familien min. Da jeg kom hit, kutta jeg ut de gamle vennene min. Her har jeg fått en ny familie, så jeg kan ikke skuffe dem."

Thommy | 23 år