Pårørende

Tilbud til pårørende

Alle som lever tett på en rusavhengig betaler også en pris. Det å leve med en rusavhengig i familien setter sine spor, og for deg som pårørende kan det være viktig og få sett på hva dette har gjort med deg. Det å møte andre i samme situasjon og kunne dele erfaringer og opplevelser kan også gi bedre livskvalitet for deg som pårørende.

Familiearbeidet på Phoenix Haga kan være muligheten for en ny start, gjennom å få satt ord på det som har vært, og snakke om det som skal komme. Endring tar tid, og du kan kun endre deg selv, men ved å ta del i familiearbeidet kan du få startet på en viktig prosess for deg og familien.

Fem ganger i året arrangerer vi familiehelger. Disse varer fra lørdag morgen til søndag ettermiddag. De som har lang reisevei, får muligheten til å overnatte på Haga.

I familiehelgene jobber vi sammen både beboere og pårørende, i storgruppe og i mindre grupper. Vi vektlegger kunnskapsformidling. All den kunnskap som ligger i de erfaringer dere som pårørende og den rusavhengige har, er også viktig i denne prosessen.

Hva med barn?

Mange av våre beboere har barn. Kontakt med egne barn før innleggelse varierer stort fra beboer til beboer. Vi foretar derfor en kartlegging av dette ved inntak på Phoenix Haga. Hvem har den daglige omsorgen for barnet og hvordan kan vi opprette et samarbeid til det beste for barnet.

I samarbeid med beboeren og andre omsorgspersoner vil vi gjøre en vurdering av behovet for samtaler, deltagelse i familiearbeid, og samvær – basert på barnets alder, modenhet og behov.

For oss er det viktig at banets behov blir ivaretatt, og får den informasjonen som er nødvendig.

Vi er glade for at barn, som pårørende, har fått styrket rettighetene sine fra 1. januar 2018, les gjerne mer på Helsedirektoratet sine nettsider.

Sosiale møtepunkt

Vi har flere møtepunkt for beboere og familie. Foruten familiehelgene og besøksdagene hver andre helg, arrangerer vi sommerfest i juni. Vi har også en julelunsj i desember.

Pårørende Pårørende blir også invitert til konserter med Hagakoret og idrettsarrangement som beboerne våre deltar på. Det kan være fotballkamper, løp eller golfturneringer.