Fagperson

Phoenix Haga har som fokus:

  • Forsknings- og evalueringsprosjekter internt
  • Deltakelse i eksterne forskningsprosjekter og PhD-studier
  • Formidling av rusforskning og fagkunnskap
  • Eksternt faglig samarbeid
  • Bruker- og arbeidsmiljøundersøkelser
  • Faglig veiledning
  • Intern fagutvikling

Om Rusforskning

Phoenix Haga deltar i ulike forskningsprosjekter. Noen av de blir gjennomført av eksterne aktører og andre blir gjennomført internt. Årlige brukerundersøkelser blant beboere og ansatte bidrar til utvikling og forbedring av vårt behandlingstilbud.

Eksternt forskningsprosjekt

20 tidligere pasienter ved Phoenix Haga deltok i kartleggingsintervjuer som en del av NorComt-studien, Norsk oppfølgingsstudie av opioid-avhengige i behandling i regi av SERAF, UiO. Disse har også blitt forespurt om å bidra i oppfølgingsintervjuer over tid. Flere fagartikler er i dag publisert ut ifra deltakelsen til blant annet disse informantene.

Forskningsrapporter

«Nære relasjoner og personlig utvikling – Betydningsfulle elementer for gjennomføring av rusbehandling», Phoenix Haga, 2011. (Last ned rapport, PDF)

«Evaluering av Phoenix Haga – En døgninstitusjon for rusbehandling – Hovedrapport», Patrick Verde og Bente Vindedal, Oslo 2006. (Last ned rapport, PDF)

Bruker- og arbeidsplassundersøkelser

Phoenix Haga har kontinuerlig søkelys på å styrke og opprettholde kvaliteten på behandlingstilbudet, blant annet gjennom årlige brukerundersøkelser. Resultatene fra undersøkelsen presenteres og diskuteres, å pasientene deltar i strukturerte analysegrupper. Hensikten med analysegruppene er at pasientene selv bidrar med sin forståelse og tolkning av resultatene, samt forslag til forbedringstiltak. Arbeidet resulterer i en skriftlig rapport. Når nye tiltak iverksettes, fungerer den neste brukerundersøkelsen også som en evaluering av disse.

Kartlegging og tilbakemelding

Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler, ruslidelse, i regi av KORFOR/Helse Stavanger: Målet for bruk av kvalitetsregister for behandling av ruslidelse er å identifisere innhold i-, forhold og hendelser rundt behandlingsforløp som bidrar til mestring av avhengighet eller skadelig bruk av rusmidler.

F.o.m. april 2020 tar Phoenix Haga i bruk kvalitetsregisteret for kartlegging av alle nye pasienter. Gjennom kvalitetsregisteret får vi også tilbakemeldinger på pasientenes opplevelse av behandlingen, samt en evaluering av hvordan det går med pasientene over tid.

KVARUS – Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. «Kvalitetsregisteret skal bidra til en mer spesifikk, systematisk, likeverdig og geografisk lik behandling av ruslidelser i Norge. Videre skal registeret bidra med kunnskap om hvilke resultater som oppnås i behandling av pasienter med ulike typer ruslidelser og med varierende grad av tilleggsproblemer som psykisk lidelse, somatiske helseplager og vanskelig livssituasjon». Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (2022)

Studiepraksis for høyskole- og universitetsstudenter

Vi har lang erfaring med å ha bachelorstudenter i studiepraksis her på Phoenix Haga. Studieretninger som er aktuelle er sykepleie, vernepleie og sosialt arbeid. Vi har også gitt praksis til studenter i fagutdannelser. Ta gjerne kontakt om du ønsker å utøve din studiepraksis her hos oss.