Om oss

Behandlingsmodellen ved Phoenix Haga

Vår modell baserer seg på fellesskapet som metode, og det terapeutiske samfunnet (TS).

TSet bruker fellesskapet som metode; en holistisk metodikk der alle aspektene ved beboeren er tenkt å behandles. Dette gjøres av et kollektiv; fellesskapet som utgjøres av beboere og stab. Gjennom å operasjonalisere behandlingsideologien ved bruk av tilbakemeldinger, belønninger, sanksjoner og ulike former for sosial læring er TSet tenkt å hjelpe den enkelte beboer til å integrere et annet verdisystem og andre holdninger enn beboere har med seg fra livet som rusmisbruker (Det terapeutiske samfunn – teori, modell og metoder, De Leon, 2003).

Livet til en rusavhengig har ofte utviklet seg til å bli kaotisk og uoversiktlig. Etter en lang periode i avhengighet vil ofte hovedvekten av den sosiale omgangskretsen være preget av aktive rusavhengige.

I vår modell er det viktig å etablere en trygg struktur og gode rutiner, samt gi en arena for å øve på ansvarlighet ovenfor de nye rutinene og den nye strukturen. I et fellesskap av andre rusavhengige vil hver enkelt ha mulighet til å dra nytte av hverandres erfaringer, veiledet av de ansatte.

Beboerne blir gitt mulighet til å erfare sin personlige styrke og kapasitet for endringsarbeid. De utvikler sosiale ferdigheter og opplever økt selvfølelse gjennom sosial samhandling og mestring. Den enkelte utvikler seg gjennom ansvar, forpliktelser og aktivt engasjement i egen og andres behandling. I et fellesskap, hvor alle jobber mot et rusfritt liv, legger vi stor vekt på hvordan man kan gjøre hverandre til gode støttespillere, både i primærbehandlingen, ettervernet og livet etter.

Phoenix Haga er en ideell stiftelse, livssynsnøytral og politisk uavhengig virksomhet.